วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รายละเอียดคะแนน

รายละเอียดคะแนน
ครั้งที่
รายละเอียด
คะแนน
รวม
1

มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง
ไฟล์งานย่อย 5 ไฟล์  ที่อัพโหลดแล้ว  ไฟล์ละ  5  คะแนน
5
25
30
2
ไฟล์เมนู ที่เชื่อมโยงไฟล์ย่อย 5 ไฟล์
ความเรียบร้อยของไฟล์ย่อยที่อัพโหลดแล้ว  ไฟล์ละ  5  คะแนน
5
25
30
3
ความสวยงาม
การเชื่อมโยงแฟ้มเอกสาร
การเชื่อมโยงเว็บไซต์
ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
10
10
10
10
40

รวมทั้งสิ้น
100
100

ส่งงาน ม.3


นัดหมายส่งงาน
รายวิชา การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษา

ครั้งที่
วัน เดือน  ปี
งานที่ส่ง
คะแนน
1
25 – 27 ธ.ค. 55
1. มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง
2. ไฟล์งานย่อย 5 ไฟล์ ที่อัพโหลดเรียบร้อยแล้ว  (ส่งเป็นชื่อเว็บ)
30 
2
28 –  30  ม.ค. 56
1. ไฟล์เมนูที่เชื่อมโยงแล้ว  และอัพโหลดเรียบร้อย
2. ความเรียบร้อย และสวยงาม ของไฟล์งานย่อยทั้ง 5 ไฟล์
30 
3
11 – 18 ก.พ.  56
ตรวจงานเว็บไซต์ที่เรียบร้อย
40 


รวมทั้งสิ้น
100
ครูปานชนก   ขันอ่อน

งานม.3


งานในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2555
ให้นักเรียนสร้างเว็บไซต์เป็นของตัวเอง โดยจัดทำเรื่องที่นักเรียนสนใจ  มีการเชื่อมโยงไปเว็บเพจที่นักเรียนจัดทำ  5  เว็บ ในแต่ละเว็บ ให้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ที่นักเรียนไปสืบค้นข้อมูล  และคัดลอกข้อมูล  รูปภาพ มาสร้างเว็บของนักเรียน  ตกแต่งให้สวยงาม  ส่งงานตามกำหนดเวลา

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


โครงสร้างวิชา การสื่อสารและนำเสนอ (is2)   รหัสวิชา  i31202
เดือน
งานที่ต้องทำ
วันที่ส่ง
ลายมือชื่อครู
หมายเหตุ
พฤศจิกายน
1. แบ่งกลุ่ม
2. จัดทำรายงานเป็นรูปเล่ม  1  ฉบับ20  คะแนน
ธันวาคม
1. นำเสนองานในรูปแบบ (ส่งแผ่นซีดี)
    (    )   PowerPoint
    (    )   E-book10  คะแนน
20  คะแนน
มกราคม
1. ตัวแทนกลุ่มนำเสนองานหน้าห้อง
2.  เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ
    (   )  แผ่นพับ
    (   )  Facebook (สร้างFan Page)


10  คะแนน

10  คะแนน
10  คะแนน
กุมภาพันธ์
1.  เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ  (ต่อ)
    (   )  Weblog20  คะแนน

รวมทั้งสิ้น


100  คะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2555
รายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ   รหัสวิชา i31202                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่  1  ชื่อหน่วย Design Outline                                          เวลา 10   ชั่วโมง
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
1.  สาระสำคัญ
          การเขียนโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ  เป็นการเชื่อมโยงและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ค้นพบ  โดยการวางแผนการเขียนอย่างเป็นระบบ  มีองค์ประกอบคือ ชื่อเรื่อง  ความนำ  วัตถุประสงค์  สมมติฐาน  ขอบเขตการศึกษา  เนื้อหา  วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล และการตรวจสอบการเขียน  ซึ่งจะช่วยให้การเขียนรายงานเชิงวิชาการมีความถูกต้องและสมบูรณ์
2. ผลการเรียนรู้
          วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
          1. ด้านความรู้ (Knowledge)
                   มีความรู้ในการเขียนโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ
          2. ด้านทักษะ  (Process)
          สามารถเขียนโครงร่างรายงานเชิงวิชาการได้
3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( Affective)
                   ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน   
4. สาระการเรียนรู้
          - การเชื่อมโยงและการถ่ายทอดองค์ความรู้
          - การเขียนโครงร่างการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
          - องค์ประกอบของโครงร่าง  ได้แก่
·       ชื่อเรื่อง
·       ความนำ
·       วัตถุประสงค์
·       สมมติฐาน
·       ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า
·       เนื้อเรื่อง
·       วิธีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
- การตรวจสอบการเขียนโครงร่าง

5. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ( Attitude )
      คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
0  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 0  อยู่อย่างพอเพียง         0  ซื่อสัตย์สุจริต        0  มุ่งมั่นในการทำงาน
0  มีวินัย                        0  รักความเป็นไทย         0 ใฝ่เรียนรู้               0  มีจิตสาธารณะ
6. คุณลักษณะของผู้เรียน ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
0  เป็นเลิศวิชาการ                      0  สื่อสารสองภาษา                     0  ล้ำหน้าทางความคิด
7. กิจกรรมการเรียนรู้
       1. ครูสนทนากับนักเรียนและให้นักเรียนทบทวนเกี่ยวกับการเรียนรู้ เรื่อง การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้
2. ครูถามคำถาม “จะเชื่อมโยงและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ค้นพบสู่งานเขียนได้อย่างไร” นักเรียนตอบคำถาม ครูให้นักเรียนสังเกตตัวอย่างการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และช่วยกันระดมความคิดว่าจะเขียนรายงานเชิงวิชาการได้อย่างไร
3. ครูถามคำถาม “โครงร่างรายงานเชิงวิชาการคืออะไร และมีองค์ประกอบอะไรบ้าง” นักเรียนตอบคำถาม และแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับโครงร่างรายงานเชิงวิชาการและองค์ประกอบของโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ นักเรียน
แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการศึกษา ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความหมายและองค์ประกอบของโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ
4. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มฝึกเขียนองค์ประกอบของโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ โดยนำประเด็นที่สนใจจากการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้มาเขียน และนำเสนอผลงาน
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณาและอภิปรายเกี่ยวกับการเขียนองค์ประกอบของโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ และสรุปผลการอภิปรายเกี่ยวกับการเขียนองค์ประกอบของโครงร่างรายงานเชิงวิชาการของกลุ่ม
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำโครงร่างรายงานเชิงวิชาการที่สมบูรณ์ แล้วนำเสนอผลงานและร่วมกันตรวจสอบและวิพากษ์ความสมบูรณ์ของโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ
7. ครูถามคำถาม “โครงร่างรายงานเชิงวิชาการที่สมบูรณ์มีลักษณะอย่างไร” นักเรียนตอบคำถาม และให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างการเขียนโครงร่างรายงานเชิงวิชาการที่สมบูรณ์ ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปลักษณะโครงร่างรายงานเชิงวิชาการที่สมบูรณ์  นักเรียนแต่ละกลุ่มปรับปรุงโครงร่างรายงานเชิงวิชาการให้สมบูรณ์
8. นักเรียนแต่ละคนวางแผนและจัดทำโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ โดยนำประเด็นที่สนใจจากการศึกษาค้นคว้าและสรุปองค์ความรู้ของตนเองมาเขียน
9. ครูและนักเรียนช่วยกันพิจารณาและวิพากษ์ความสมบูรณ์ของโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ นักเรียนแต่ละคนปรับปรุงงานเขียนของตนเองให้สมบูรณ์
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
          สื่อการเรียนรู้            ตัวอย่างการเขียนโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ              
          แหล่งการเรียนรู้        หนังสือ  อินเตอร์เน็ต  ครู
9. การวัดประเมินผล
รายการประเมิน
วิธีวัด
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
ด้านความรู้ (K)
มีความรู้ในการเขียนโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ

ทดสอบ
แบบทดสอบก่อนเรียน / แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่องการเขียนโครงร่าง
ทำแบบทดสอบ
หลังเรียน ได้ไม่น้อยกว่า  8   จาก  10  คะแนน
ด้านทักษะกระบวนการ (P)
สามารถเขียนโครงร่างรายงานเชิงวิชาการได้
ตรวจโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ
แบบประเมิน
การเขียนโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ
1. ได้คะแนนแบบประเมินการเขียนโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ       ไม่น้อยกว่า   11   จาก  20  คะแนน
ด้านคุณลักษณะ (A)
ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน
สังเกต
แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียน
ได้คะแนนประเมินพฤติกรรมการเรียน
ไม่น้อยกว่า 11   จาก 20 คะแนน10. บันทึกหลังการสอน
          1. ผลการสอน (Production & Teacher ‘s comment)
               ด้านความรู้ (Knowledge)
นักเรียนมีความรู้ในการเขียนโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ  ร้อยละ 100
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
               ด้านทักษะ(Process)
นักเรียนสามารถเขียนโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ  ร้อยละ 100
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
               ด้านคุณลักษณะ ( Affective)
นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน   ร้อยละ 100
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

          2.  ปัญหาและอุปสรรค (Problems)
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
          3.  กิจกรรมเสนอแนะ (Suggestion)
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                            
                            
                                                                   ลงชื่อ.......................................ผู้สอน
                                                                           (………………….……………….)
                                                                   วันที่...........เดือน......................พ.ศ.

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ (Director’s comment)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.......................................
                                                          (นายเผด็จการ   สร้อยทอง)
                                      ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .........................................................................................................................................................

ลงชื่อ.......................................
                                                        (นายธีรภาพ     วลามิตร)
                                      ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .........................................................................................................................................................


ลงชื่อ.......................................
                                                          (นายเลิศชาย    สุขประเสริฐ)
                                      ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร


วิชาการสื่อสารและการนำเสนอ
รหัส  i31202
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
ตัวอย่าง
การเขียนโครงร่างรายงาน
เชิงวิชาการ
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  1

รายงานเรื่อง   ภาวะเรือนกระจกจากน้ำมือมนุษย์
ความนำ
          ในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลกได้เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งทางตรง และ ทางอ้อม  ความผันแปรของภูมิอากาศตามธรรมชาติ  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นสาเหตุให้เกิดมลพิษทางอากาศ  ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ซึ่งปกป้องผิวโลก และก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน
วัตถุประสงค์
1.       เพื่อศึกษาสาเหตุของการเกิดภาวะเรือนกระจก
2.      เพื่อต้องการให้รู้ว่าภาวะเรือนกระจกมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก
3.      เพื่อให้รู้วิธีการแก้ปัญหาการเกิดภาวะเรือนกระจก
สมมติฐาน
          การลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น จะส่งผลทำให้การเกิดภาวะเรือนกระจกลดลง
ขอบเขตการศึกษา
1.       ความรู้เกี่ยวกับภาวะเรือนกระจก
เนื้อเรื่อง
1.       สาเหตุของการเกิดภาวะเรือนกระจก
2.      ผลกระทบทางตรง และทางอ้อม
3.      วิธีการแก้ปัญหา
วิธีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
1.       ตั้งประเด็นปัญหาและเสนอต่อครูที่ปรึกษา
2.      ตั้งสมมติฐาน
3.      ตรวจสอบสมมติฐาน
4.      สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์  และรวบรวมข้อมูล
5.      สรุป  อภิปราย และรายงานผล


วิชาการสื่อสารและการนำเสนอ
รหัส  i31202
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
แบบทดสอบก่อนเรียน /    หลังเรียน
เรื่อง Design Outline
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  1

คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว  แล้วกาเครื่องหมาย X ในกระดาษคำตอบที่แจกให้
1. การนำผลการศึกษาค้นคว้า มาเขียนเรียงเรียงใหม่ อย่างมีระเบียบแบบแผนข้อความนี้กล่าวถึงข้อใด
ก. ข่าว                                                
ข. รายงาน
ค. วิทยานิพนธ์                                       
ง. นวนิยาย
2. รายงานทั่วไป แตกต่างจากรายงานทางวิชาการ อย่างไร
ก. มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์                       
ข. ใช้สำนวนภาษาที่เรียบง่ายปราศจากการต่อเติม
ค. มีระบบการอ้างอิงที่มาของข้อมูล
ง. ถูกทุกข้อ
3. จากคำกล่าวที่ว่า รายงานยิ่งยาว ความน่าอ่านก็ยิ่งลดลง ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. เห็นด้วย เพราะ คนเรามักขี้เกียจอ่านหนังสือ
ข. เห็นด้วย เพราะ ผู้อ่านส่วนใหญ่สนใจแต่ปัญหาและข้อสรุปเท่านั้น
ค. ไม่เห็นด้วย เพราะ มีการใช้พรรณาโวหารเปรียบเทียบ
ง. ไม่เห็นด้วย เพราะ การอ่านรายงานเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่ง
4. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการเขียนรายงาน
ก. เพื่อบอกเล่าข้อเท็จจริง ให้ข้อมูลความรู้
ข. เพื่อชักจูงให้เชื่อถือ
ค. เพื่อแสดงตัวตนของผู้เขียน
ง. เพื่อประโยชน์ในเชิงพานิชย์เป็นสำคัญ5. ข้อใดจัดเป็นลักษณะที่ดีของการเขียนรายงาน
ก. นำเสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ข. เปรียบเปลี่ยนท่วงทำนองการเขียนตลอดทั้งเล่ม
ค. จัดลำดับเนื้อหาสาระตามความต้องการของผู้เขียน
ง. ใช้ภาษาให้สอดคล้องกับวัยของผู้อ่าน
6. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการเขียนปกรายงาน
ก. ให้เขียนชื่อผู้รายงานไว้ตรงกลางของปก
ข. ใส่รูปภาพ หรือไม่ใส่ก็ได้
ค. บรรทัดแรกให้เขียนว่า รายงานเรื่อง
ง. กรณีมีผู้จัดทำหลายคน ให้ใส่ให้ครบทุกคน
7. จงพิจารณาองค์ประกอบของส่วนต้นรายงานต่อไปนี้
A คำนำ
B ปกใน
C ปกนอก
D บัญชีตาราง
E บัญชีภาพประกอบ
จงเรียงลำดับส่วนต้นของรายงานให้ถูกต้อง
ก. CBAED
ข. CBDEA
ค. CBEAD
ง. CBADE
8. เพราะเหตุใด จึงต้องมีการเขียนบทนำ
ก. เพื่อจุดประกายความสนใจของผู้อ่าน
ข. เพื่อบอกความมุ่งหมายของขอบเขตของรายงาน
ค. เพื่อนำเสนอแรงบันดาลใจของผู้เขียน
ง. ถูกทุกข้อ
9. ภาคผนวกมีความสำคัญอย่างไร
ก. บอกให้ผู้อ่านทราบว่าส่วนต่อไปคืออะไร
ข. บอกรายชื่อทรัพยากรและสารสนเทศที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ค. ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของเนื้อหา
ง. ช่วยค้นเรื่องได้อย่างรวดเร็ว
10. จงพิจารณาหัวเรื่องและหัวข้อที่จะศึกษา ข้อใดสัมพันธ์กันน้อยที่สุด
ก. หัวเรื่อง การโฆษณา หัวข้อ การใช้ทัศนศิลป์ในการโฆษณา
ข. หัวเรื่อง ความรุนแรงในครอบครัว หัวข้อ สาเหตุของความรุนแรงและการแก้ปัญหา
ค. หัวเรื่อง การออกแบบจักรยาน หัวข้อ ผลการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์โลก
ง. หัวเรื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด หัวข้อ ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน


วิชาการสื่อสารและการนำเสนอ
รหัส  i31202
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
เฉลยแบบทดสอบ
ก่อนเรียน / หลังเรียน
เรื่อง Design Outline
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  1

ข้อ
เฉลย
ข้อ
เฉลย
1
6
2
7
3
8
4
9
5
10

วิชาการสื่อสารและการนำเสนอ
รหัส  i31202
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
แบบประเมิน
การเขียนโครงร่างรายงาน
เชิงวิชาการ
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  1

ที่
ชื่อ สกุล
การเขียนโครงร่างรายงานเชิงวิชาการ
รวม
ความถูกต้องของเนื้อหา
การใช้ภาษา
ความคิดสร้างสรรค์
ความรับผิดชอบ
ความสะอาด
4
4
4
4
4
20
12345678910

วิชาการสื่อสารและการนำเสนอ
รหัส  i31202
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
เกณฑ์การแบบประเมิน
การเขียนโครงร่างรายงาน
เชิงวิชาการ
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  1
รายการประเมิน
ระดับคะแนน
4
3
2
1
ความถูกต้องของเนื้อหา
มีการนำเสนอเนื้อหาตามลำดับขั้นตอน และถูกต้องตรงประเด็น
สรุปใจความสำคัญได้ครอบคลุมเนื้อหา
มีการนำเสนอเนื้อหาตามลำดับขั้นตอน และถูกต้องตรงประเด็น
สรุปใจความสำคัญได้
ไม่ครอบคลุมเนื้อหา
มีการนำเสนอเนื้อหาถูกต้อง ตามลำดับขั้นตอน     แต่ไม่ตรงประเด็น
สรุปใจความสำคัญได้
ไม่ครอบคลุมเนื้อหา
เนื้อหา
ไม่ถูกต้อง
ไม่มีลำดับขั้นตอน
ไม่ตรงประเด็น
สรุปใจความสำคัญได้
ไม่ครอบคลุมเนื้อหา
การใช้ภาษา
ใช้ภาษาได้ถูกต้องและเหมาะสม
ไม่มีคำผิด
ใช้คำเหมาะสม
สะกดผิด 23 คำ

ใช้คำเหมาะสมบางส่วน
สะกดผิด 4 5 คำ
ใช้คำ
ไม่เหมาะสม
สะกดผิดมากกว่า 5 คำ
ความคิดสร้างสรรค์
มีความคิดสร้างสรรค์ เนื้อหาตรงตามจุดประสงค์ ข้อมูลครบถ้วน
มีวิธีการหรือข้อมูลเพิ่มเติม
ที่น่าสนใจ
เป็นแบบอย่างที่ดี
มีความคิด สร้างสรรค์ เนื้อหาตรงตามจุดประสงค์ ข้อมูล
ไม่ครบถ้วน
มีวิธีการหรือข้อมูลเพิ่มเติม
บางส่วน
เป็นแบบอย่างที่ดี
มีความคิดสร้างสรรค์เนื้อหา
ไม่ตรงตามจุดประสงค์ข้อมูล
ไม่ครบถ้วน
มีวิธีการหรือข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่น่าสนใจ
เป็นแบบอย่างที่ดี
ไม่มีความคิดสร้างสรรค์
เนื้อหาไม่ตรงจุดประสงค์
ข้อมูล
ไม่ครบถ้วน
ไม่มีวิธีการหรือข้อมูลเพิ่มเติม
ที่น่าสนใจ
ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี


รายการประเมิน
ระดับคะแนน
4
3
2
1
ความรับผิดชอบ
มีความมุ่งมั่น ปฏิบัติงานด้วยตนเอง 
ส่งงานตรงเวลางานครบถ้วนตามเนื้อหา    
มีความมุ่งมั่น ปฏิบัติงานด้วยตนเอง
ส่งงานตรงเวลางานไม่ครบถ้วนตามเนื้อหา

มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยตนเอง
ส่งงาน
ไม่ตรงเวลา
งานไม่ครบถ้วนตามเนื้อหา
ไม่มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานด้วยตนเอง
งานไม่เรียบร้อย
ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง
ความสะอาด
ผลงานสะอาด เรียบร้อยและจัดเก็บสิ่งของที่ใช้ได้ถูกต้อง เป็นระเบียบ
ผลงานสะอาด เรียบร้อย จัดเก็บสิ่งของที่ใช้บกพร่องบางส่วน
ผลงาน
ไม่เรียบร้อย
จัดเก็บสิ่งของที่ใช้บกพร่องบางส่วน
ผลงาน
ไม่เรียบร้อย
จัดเก็บสิ่งของที่ใช้ไม่ถูกต้อง


วิชาการสื่อสารและการนำเสนอ
รหัส  i31202
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียน
ประกอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1ที่
ชื่อ สกุล
ความสนใจ
การตอบคำถาม
การร่วมกิจกรรม
การแสดงความคิดเห็น
ความรับผิดชอบ
รวมคะแนน
ระดับคุณภาพ
หมายเหตุ

4
4
4
4
4
201


2


3


4


5


6


7


8


เกณฑ์การประเมิน

ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ

16 – 20
ดีเยี่ยม

11 - 15
ดี

6 10
พอใช้

0 5
ปรับปรุง
ร้อยละ 50 ขึ้นไป  คือ  11  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดี  ผ่านการประเมิน
                     ลงชื่อ   ..................................................................   ผู้ประเมิน
                                             (นางปานชนก    ขันอ่อน)
วิชาการสื่อสารและการนำเสนอ
รหัส  i31202
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียน
ประกอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1

รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
(4)
ดี
(3)
พอใช้
(2)
ปรับปรุง
(1)
ความสนใจ
ให้ความสนใจไม่น้อยกว่า 90%
ให้ความสนใจ
75% - 89%
ให้ความสนใจ50% - 74%
ให้ความสนใจ
น้อยกว่า 50%
การตอบคำถาม
ให้ความร่วมมือไม่น้อยกว่า 90%
ให้ความร่วมมือ
75% - 89%
ให้ความร่วมมือ 50% - 74%
ให้ความร่วมมือ
น้อยกว่า 50%
การร่วมกิจกรรม
ร่วมกิจกรรม  ไม่น้อยกว่า 90%
ร่วมกิจกรรม
75% - 89%
ร่วมกิจกรรม 50% - 74%
ร่วมกิจกรรม
น้อยกว่า 50%
การแสดงความคิดเห็น
แสดง
ความคิดเห็น
ไม่น้อยกว่า 90%
แสดง
ความคิดเห็น 75% - 89%
แสดง
ความคิดเห็น
50% - 74%
แสดง
ความคิดเห็น
น้อยกว่า 50%
ความรับผิดชอบ
ส่งงานตรงเวลา
งานครบถ้วนตามเนื้อหา
ส่งงานตรงเวลา
งานไม่ครบถ้วนตามเนื้อหา
ส่งงาน
ไม่ตรงเวลา
งานไม่ครบถ้วนตามเนื้อหา
งานไม่เรียบร้อย
ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง