วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โครงสร้างรา่ยวิชา


โครงสร้างรายวิชา การสื่อสารและการนำเสนอ  รหัส i31202
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2555   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
หน่วยที่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
สาระสำคัญ
ชั่วโมง
น้ำหนักคะแนน
1
Design Outline
1. วางโครงร่างการเขียน
ตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง

- การเขียนโครงร่างรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ
- หลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง
10
20
2
Writing Report
2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 4,000 คำ หรือภาษาอังกฤษ ความยาว 2,500 คำ
- การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
16
30
3
Show and Share
3. นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือก
ในรูปแบบเดี่ยว
(Oral individual presentation) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้
สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย
4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ โดยใช้การ
สนทนา / วิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น
e-conference, social media online
5. เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สาธารณะ
- การนำเสนอและการเผยแพร่ผลงานการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
- การเลือกรูปแบบและสื่อประกอบการนำเสนอผลงาน
- คุณค่าของการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้
12
30
สอบปลายภาค
2
20
รวม
40
100

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น