วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


โครงสร้างวิชา การสื่อสารและนำเสนอ (is2)   รหัสวิชา  i31202
เดือน
งานที่ต้องทำ
วันที่ส่ง
ลายมือชื่อครู
หมายเหตุ
พฤศจิกายน
1. แบ่งกลุ่ม
2. จัดทำรายงานเป็นรูปเล่ม  1  ฉบับ20  คะแนน
ธันวาคม
1. นำเสนองานในรูปแบบ (ส่งแผ่นซีดี)
    (    )   PowerPoint
    (    )   E-book10  คะแนน
20  คะแนน
มกราคม
1. ตัวแทนกลุ่มนำเสนองานหน้าห้อง
2.  เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ
    (   )  แผ่นพับ
    (   )  Facebook (สร้างFan Page)


10  คะแนน

10  คะแนน
10  คะแนน
กุมภาพันธ์
1.  เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ  (ต่อ)
    (   )  Weblog20  คะแนน

รวมทั้งสิ้น


100  คะแนน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น